Certifikace

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA, KVALITA DODÁVEK, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

TO VŠE SE U NÁS VEJDE NA PRVNÍ MÍSTO

Naším cílem je naplňovat požadavky a očekávání zákazníků kvalitou provedených prací. Vědomi si zodpovědnosti k zajištění kvality, nepoškozování životního prostředí a zajištění bezpečného pracovního prostředí jsme zavedli, udržujeme a neustále zlepšujeme integrovaný systém managementu dle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 45001:2018.

Zásadním impulsem pro rozhodnutí o zavedení těchto systémů byl neustále rostoucí význam kvality produkce a služeb v současném tržním prostředí.
Zavedený systém vnesl do řízení společnosti řád a pravidla, což vede mimo jiné ke zvýšení jakosti produktů společnosti.
K jeho zavedení, udržování a neustálému zlepšování by však nestačilo samotné přesvědčení vedení společnosti, které je jeho nezbytným předpokladem,
ale cílevědomé zapojení všech zaměstnanců naší společnosti.

Každý pracovník společnosti tak přispívá svojí prací k zajišťování a zlepšování jakosti našich produktů a tím dobrému jménu naší společnosti.
Vlastní pozorností, přemýšlením a odpovědným přístupem pomáhá každý pracovník k odstraňování chyb, jejich příčin a odstraňování zjištěných příčin v co nejkratším čase.

Dokumenty nejvyššího významu těchto tří systémů řízení jsou politika jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍCH DODÁVEK

Vedení firmy FATO a.s., člen holdingu FATO, po vyhodnocení činností vedoucích ke zkvalitnění výroby a pro dosahování trvalé úrovně vysoké kvality prací a uspokojování potřeb zákazníka upřesňuje politiku jakosti pro následující období.

Pro zajištění strategických záměrů společnosti stanovujeme následující Politiku jakosti:

 • kvalitním prováděním všech činností se vedení firmy zavazuje předávat stavební práce v co nejvyšší jakosti a užitné hodnotě splňující požadavky zákazníků
 • orientovat se na předání díla bez vad a důslednou kontrolou výrobních činností minimalizovat možnost vzniku vad v průběhu (i po uplynutí) záruční lhůty
 • neustále prohlubovat vzdělávání, kvalifikaci a úroveň jednání všech zaměstnanců firmy
 • dbát na estetickou hodnotu předávaného díla v celém rozsahu území, dotčeného prováděním stavebních prací a chovat se šetrně k okolnímu životnímu prostředí
 • zavazujeme se k plnění požadavků zákazníka a k neustálému zlepšování

 K zajištění politiky jakosti vedení firmy:

 • bude směrovat vnitřní klima ke stabilitě a příznivému dojmu z pohledu zákazníka
 • bude důsledně kontrolovat řízení výrobního procesu, koordinaci prací prováděných vlastní kapacitou s dodavateli, předávání díla zákazníkům
 • osobním příkladem přispívá k příznivému pohledu na firmu

Od pracovníků společnosti vedení očekává:

 • důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací systému managementu
 • vysokou odpovědností za jakost vlastní práce se podílet na vytváření image firmy

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V rámci minimalizace dopadů naší činnosti na životní prostředí a jejich prevenci:

 • zajišťujeme dodržování relevantních platných zákonů a ostatních legislativních požadavků
 • zavazujeme se k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí
 • sdělováním politiky obchodním partnerům vyžaduje plnění zásad EMS při provádění stavebních prací v celém průběhu realizace
 • se zavazujeme ke zvyšování environmentální výkonnosti

BEZPEČNOST PRÁCE A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

K zajištění BOZP se zavazujeme k:

 • dodržování relevantních právních předpisů a jiných požadavků
 • neustálému zlepšování pracovního prostředí (bezpečná práce) a prevence rizik
 • sdělování politiky obchodním partnerům a veřejnosti

 POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAGEMENTU JE ZÁVAZKEM VŠECH ZAMĚSTNANCŮ NAŠÍ FIRMY.

Spolehlivý partner přes 25 let
myslíme na přírodu
společensky odpovědná firma
kvalita samozřejmostí
držíme slovo
Informace o souborech cookies na tomto webu:
Naše stránky používají pouze technická/krátkodobá cookies k zajištění správné funkčnosti a zobrazení všech stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tyto soubory cookies nepodléhají povolení či zákazu.
Beru na vědomí